ஞானகத் தந்தையின் குருத்துவ வெள்ளி விழாவுக்கு வாசித்தளித்த
வாழ்த்து மடல் விளக்கம்
இங்கே சொடுக்கவும்