விண்ணேற்பு அன்னையின் வண்ணமிகு ஓவியங்கள்
இந்தப் பட்டனை அழுத்தினால் அன்னையின்
அழகோவியங்கள் தூரிகையால் வரையப்படுவதைக் கண்டு களிக்கலாம்.