லூக்கா 10:25-37

  • முடிவில்லாத வாழ்வைப் பெறுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

  • நல்ல சமாரியர்

இயேசு இன்னமும் எருசலேமுக்குப் பக்கத்தில்தான் இருக்கிறார். அவரைப் பார்க்க யூதர்கள் வருகிறார்கள். அவர்களில் சிலர் இயேசுவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள். மற்றவர்களோ அவரைச் சோதிக்க நினைக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒருவன் திருச்சட்ட வல்லுநனாக இருக்கிறான். அவன் இயேசுவிடம், “போதகரே, முடிவில்லாத வாழ்வைப் பெறுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?” என்று கேட்கிறான்.—லூக்கா 10:25.