கிறித்து அரசர் திருநாள் 26.11.2017 ஞாயிறு
Christ the King