செபமாலை புதிய அமைப்பு முறையின் விவரங்கள் காண இந்தப் படத்தில் சொடுக்கவும்.
rosary