சர்சல் நகரில் ஆயர்  லாரன்ஸ் பயஸ் நிறைவேற்றும் தமிழ்த் திருப்பலி
Messe du 18 03 18 Sarcelles TA SMLMesse du 18 03 18 Sarcelles FR Rectifié SML
படங்களில் தட்டுக ; விளக்கம் பெறுக!