Get Adobe Flash player

Annonces

30

சனிக்கிழமை 18.12.2010 அன்று
மாலை
05.00 மணிக்கு
செவாலியே  யூபர்ட் சிமோன்
ஆன்ம  இளைப்பாற்றித்  திருப்பலி
நடைபெறும்.

இடம்

அன்னை வேளாங்கண்ணிச் சிற்றாலயம்
10 அவெனியு பொர்த் த வேன்சான்
75012 பரி.


Simon2
La messe familiale en mémoire de
Chevalier Hubert SIMON
sera célébrée
le samedi 11 décembre
en Eglise Frédéric Ozanam de Cergy-le-Haut.
Voici les horaires :
A 16h30 : prière au
Cimetière de Puiseux-Pontoise
35, Chemin du Cimetière Intercommunal
(Route de Boissy-l’Aillerie) - 95650 - Puiseux-Pontoise

A 17H30 : messe en
l'Eglise Frédéric Ozanam de Cergy-le-Haut
suivie d'un repas à l'intention de tous.
Andr-23_F

Notre très cher et aimable père André ,

Aujourd'hui nous fêtons saint André, l' apôtre de la liberté,

qui laissa ses filets, pour suivre le chemin de la Vérité.

Cette occassion  nous offre l'opportunité d'adresser

à Votre Eminence nos meilleurs vœux

dans la prière pour une abondance de dons spirituels et

de bénédictions divines.

Nous fêtons votre prénom avec vénération,

pour rendre hommage à votre vie de partage.

Bonne fête notre Père pour tant d'amour donné,

tant de gratuité dans vos gestes paternels,

tant de douceur dans votre regard aimant,

tant de sainteté sans le savoir vraiment.

Avec ces sentiments

d'affection fraternelle dans le Seigneur,

et en assurant nos prières plus sincères,

nous vous souhaitons encore une fois,

bonne fête remplie de joie !

Très cordialement

Père Germanus MUTHU

(L'aumônier national des tamouls de France).

Les responsables de l'Aumônerie Catholique Tamoule Indienne et

les fidèles de la Communauté tamoule.

advent_1

L'Avent

Quatre semaines avant Noël

Les quatre semaines incluant les quatre dimanche précédant
la veille de Noël correspondent à l'Avent.
Avent, du latin adventus qui signifie venue, arrivée.
Pour les chrétiens, ce terme classique fut employé
pour désigner la venue du Christ parmi les hommes.
Depuis le pape Grégoire I, nommé aussi Grégoire le Grand,
l'Avent représente la période de la préparation
de la venue du Christ.

Lire la suite : L'Avent

 

VOIR LA GALERIE DES PHOTOS

POUR LIRE L'ELOGE

 

Simon_26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இறையடி                  எய்திய                   இனிய                    நண்பர்
குறையிலாக்         கோமான்               செவாலியே       சிமோன் -
வானகத்                   தந்தை                     வாழ்த்தும்            வண்ணம்
ஞானகத்துக்         குழைத்தார்             என்பது                  திண்ணம்!
இறைமகன்           இயேசுவே              இவர்க்குச்           சமயம்
மறைதரும்           வாழ்வில்                 மாபே                    ரிமயம்
கனியனைய        மொழியாளர்         கருணைமிகு விழியாளர்!
இனியகுணம்       உடையாளர்!        எதற்குமஞ்சாப் படையாளர்!
முதிராத                மக்களிடமும்       அதிராமல்           பேசிடுவார்!
எதிராகப்               பேசினாலும்          அன்பையே       வீசிடுவார்!
பாங்குடன்           பணியாற்றிப்        பிறர்நலம்        பேணியவர்!
தீங்குடன்             கெடுதல்                  நினைக்கவும்   நாணியவர்!
நிமிர்ந்த                 நெஞ்சு                     நேர்பார்வை உளத்தூய்மை
திமிர்ந்த                 ஞானப்                    பெருக்கு         இவர்சொத்து!
பொல்லாத          சூதுவாது                ஏதும்                 இல்லாதவர் !
பொல்லாங்கு    எப்போதும்             எவர்மீதும்      சொல்லாதவர்!
பேருக்கோ          புகழுக்கோ            மார்தட்டும்      வீம்புக்கோ
சீருக்கோ             சிறப்புக்கோ         உழைக்காமல் பரமன்
பேருக்கே           அன்புவைத்து        ஊருக்கே         உழைத்தவர்!
என்றென்றும்    எவர்பாலும்           அன்பையே     இழைத்தவர்!
காலத்தில்          இவர்கரைந்து      விட்டதாகக்    கருதோம்
மூலவன்            திருவடிகளில்      முத்திபெற்று  விட்டதனால் !
விழியோரம்    விளைகின்ற          வளமான          முத்தெடுத்தோம்
கவியோரம்    விளைகின்ற           தமிழ்நூலால் தொடுத்தோம்!
புவிவாழும்     காலம்வரை            இவர்புகழ்         வாழும்!
ஒளிமிக்க        இறைவன்                திருமுன்னர்   இவரான்மா
ஒளிவீசி           என்றென்றும்        வாழ்கென         வேண்டுவமே!

பிரிவுத் துயரால் வாடி நிற்கும்
ஞானகத் தந்தை ஜெர்மானுஸ் முத்து
ஞானகப் பொறுப்பாளர்கள்
ஞானக மக்கள்

17.11.2010

 

Simon_1

C’est avec une très grande tristesse que

nous avons appris la disparition de Chevalier Hubert SIMON,

le Secrétaire Général de l'aumônerie indienne.

Son décès est survenu aujourd'hui

le 11 novembre vers 09h15

à l'hôpital de Pontoise où

il a été amené suite d'une crise cardiaque.

Chevalier Hubert SIMON

était hors-pair, un pilier de notre aumônerie

rendant beaucoup de service.

Nous regrettons sa disparition irréparable.

Dans ces moments de grande tristesse,

nous sommes de tout cœur avec sa famille et

présentons nos sincères condoléances à

son épouse  Mme Rajeswari SIMON

ainsi qu'à leurs enfants, belle-fille  et petits enfants.

Unis dans la prière,

demandons au Père, plein d’amour et de tendresse,

à ce que le défunt soit accueilli

dans Son royaume, et

que les membres de la famille

reçoivent consolation et réconfort.

Les détails de son obsèques seront communiqués

dans le temps utile.

QUE SON ÂME REPOSE SU SEIN DE

NOTRE SEIGNEUR!

père Germanus MUTHU et

membres du Conseil de l'Aumônerie.

CHERS FRERES ET SOEURS

NOTRE AIMABLE FRERE HUBERT SIMON,

LE SECRETAIRE- GENERAL DE NOTRE AUMÔNERIE

EST HOPSITALISE

SUITE D'UNE CRISE CARDIAQUE.

MERCI DE BIEN VOULOIR

PRIER  AU SEIGNEUR

POUR SON RETABLISSEMENT.

père Germanus MUTHU

Simon

AUMONERIE CATHOLIQUE TAMOULE INDIENNE 

Copyright © 2001-2017

EMAIL : webmaster@aumonerietamouleindienne.org