கிறித்துவத்தை எதிர்த்தவர்கள் வாழ்ந்ததில்லை - வரலாறு காட்டும்